Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o przetwarzaniu Pana/i danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ITTS Sp. z o.o. z siedzibą 85-437 Bydgoszcz, ul. Wróblowa 39, email: biuro@itts.net.pl.

2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych i realizacji praw możecie Państwo kontaktować się z nami mailowo na adres: biuro@itts.net.pl lub pisemnie na adres: 85-437 Bydgoszcz, ul. Wróblowa 39. 

3. Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w procesie obsługi klientów i kontrahentów, w celu:

   1) zawarcia/wykonania umów kupna/sprzedaży oferowanych towarów i usług, na podstawie zainteresowania Pana/i naszą ofertą lub na podstawie zawartej przez Pana/ią umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO)

   2) wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności: wystawianie i przechowywanie dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, obsługi reklamacji, wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust 1 lit c RODO)

   3) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, prowadzenia analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, w celach archiwalnych (dowodowych) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f RODO).

W tym przypadku podanie przez Pana/ią danych jest wymagane przepisem prawa lub warunkiem zawarcia umowy.                                                                                  W pozostałych przypadkach (np. działań marketingowych) Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO). Podanie danych w tych przypadkach jest dobrowolne.

4. Państwa dane osobowe będziemy udostępniali następującym kategoriom podmiotów:

   1) naszym pracownikom i współpracownikom, w zakresie obowiązków zgodnie z upoważnieniami,

   2) podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych np.: firmy informatyczne, kancelarie prawne, marketingowe, firmy kurierskie.

   3) podmioty i organy uprawnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

5. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Okres przechowywania:

   1) Państwa dane osobowe będziemy przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku                       przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

   2) Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe będziemy przetwarzać dla określonego celu do momentu                 zgłoszenia sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

   3) Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania.

7. Ma Pan/i prawo do:

   1) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia swoich danych i ograniczenia ich przetwarzania.

   2) Sprzeciwu wobec przetwarzania. Przestaniemy przetwarzać Pana/i dane chyba, że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Pana/i danych są nadrzędne wobec               Pana/i praw lub dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   3) Wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony               Danych Osobowych.

   4) Przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody lub na podstawie umowy.

   5) Usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem                      przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.

8. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).